Політика Конфіденційності / Privacy Policy
Востаннє змінено/Last modified: 18-09-2019
Українською
English
Привіт! Ми команда Digilaw (читайте: юристи нового покоління). Ми допомагаємо сприяти співпраці між клієнтами, членами команди, партнерами та державою.

Іноді ми влаштовуємо заходи, тому ми підготували для вас повідомлення про конфіденційність учасника події, щоб пояснити, як ми використовуємо ваші особисті дані, коли ви відвідуєте подію, організовану командою Digilaw. Політика конфіденційності Digilaw знаходиться тут, на нашому веб-сайті http://digilaw.pro.

Ми намагалися зробити це просто та зрозуміло. Сподіваємось, в нас вийшло.

1. ПРО НАС
Digilaw – це юридична фірма, яка любить спрощувати юридичні питання та насолоджуватися життям з нашими клієнтами, разом розвиваючи цифровий світ. Ми маємо досвід у стартап-структурах, у підготовці розумних та зрозумілих для людини контрактів, передачі прав тощо. Ми зареєстровані в Україні, Одесі. Наш офіс знаходиться за адресою вул. Грецька, 24.

2. ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ БУДЕМО ЗБИРАТИ ДЛЯ ЗАХОДУ
Особисті дані, які ми обробляємо, - це інформація, яку ви надаєте при заповненні форми для реєстрації на захід або іншими способами, такими як імейл або по телефону, наприклад, ім'я, емейл, телефон та банківські реквізити.

Не хвилюйтесь, ми не матимемо доступу до реквізитів вашої карти під час реєстрації чи оплати. Ви оплачуєте квиток на подію через сторонній веб-сайт (ви завжди можете перевірити їх умови, якщо це потрібно), і вам потрібно буде використовувати карту лише при оплаті за квиток. Наш веб-сайт не зберігає жодних даних карт, ми не маємо доступу до них.

3. ЧОМУ МИ ЗБИРАЄМО ОСОБИСТІ ДАНІ
Ми збираємо Ваші Дані з наступних причин: щоб координувати вас щодо місця проведення заходу, щоб зрозуміти нашу аудиторію та, при необхідності, адаптувати звіт, щоб він був цікавим та корисним для вас.

4. ОБМІН ДАНИМИ
Ваші дані надаються лише тим працівникам, яким потрібен доступ до них для цілей обробки, викладених вище.

Ми можемо поділитися деякою інформацією із зовнішніми організаціями, що надають послуги з події, яку ви відвідуєте. Така інформація буде використовуватися лише для надання необхідної послуги, і ці зовнішні організації не будуть зберігати її після закінчення події.

Інформація, яку ви надаєте під час реєстрації на подію, зберігатиметься протягом 24-х місяців після події.

5. ПРАВО НА ВІДМОВУ ВІД ЗГОДИ
За обмежених обставин, коли фізична особа, можливо, дала згоду на збір, обробку та передачу персональних даних з певною метою, вона має право відкликати згоду на цю обробку в будь-який час. Щоб відкликати свою згоду, будь-ласка, надішліть нам лист щодо даних на емейл [email protected]

Після того як ми отримуємо повідомлення про те, що ви відкликали свою згоду на обробку даних, ми більше не обробляємо вашу особисту інформацію (персональні дані) для цілей, на які ви спочатку погодилися, якщо у нас немає іншої законної підстави для цього.

6. ЗВ'ЯЗОК З НАМИ
Якщо у вас виникнуть запитання щодо цього повідомлення або ви хочете поговорити з нами про спосіб обробки ваших особистих даних, будь ласка, не соромтеся запитувати та надсилати ваші запитання на наш імейл [email protected] або звертатися до нас за телефоном: 0 (94) 917 57 49.


ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА КВИТКИ

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ
Відповідно до законодавства України повернення коштів за квитки на захід проводиться організатором та тільки за умови:

  • Скасування заходу.
  • Зміни істотних умов заходу (час, дата або місце проведення заходу).

Ми можемо повернути кошти за квиток у випадку, якщо ви звернулися не пізніше, ніж за 14 днів до заходу.

При настанні цих обставин ми повернемо грошові кошти за квиток з вирахуванням податків і зборів.


ПРОЦЕДУРА ПОВЕРНЕННЯ
У разі виникнення однієї із зазначених вище причин, ви можете звернутися до нас із запитом на емейл [email protected] та надаты підтвердження платежу.

Після подачі запиту на повернення коштів замовлення анулюється, а ваш квиток стає недійсними.

ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ
Повернення коштів здійснюється в безготівковій формі протягом 3-х банківських днів з моменту ануляції замовлення.

За поверненням коштів може звернутися тільки особа, дані якої були зазначені при замовленні.
Hi there! We are Digilaw team (read: lawyers of the new generation). We help to facilitate cooperation between clients, team members, partners and state.

Sometimes we organize events, so we prepared for you this Event attendee privacy notice to explain how We use your personal information when you attend an event organised by Digilaw team. The Digilaw's Privacy Policy is here, on our website http://digilaw.pro.

We tried to make the information simple and straightforward. Нope it works out.

1. ABOUT US
Digilaw is a law firm that loves to simplify legal issues and enjoy life with our customers, together developing the digital world. We have expertise in start-up structures, in preparing smart and human understandable contracts, transfer of rights and more. We are registered in Ukraine, Odessa and Our office is at 24 Hrecheska Str.

2. WHAT PERSONAL DATA WILL WE PROCESS FOR THE EVENT
The personal data we process will be the information you provide in the form for registration for an event or by other means such as via email or over the phone, such as name, email, phone and payment details.

Don't worry, you won't share with us your card details during registration or payment. You pay for the event ticket through third-party website (you can always check their terms, if needed) and will need to use the card only when paying for the ticket. Our website does not store any card data, we do not have access to it.

3. WHY WE COLLECT PERSONAL DATA
We collect Your Data for the reasons as follows: to coordinate you about the venue of the event, to understand our audience and, if necessary, adapt the report so that it is interesting and useful for you.

4. DATA SHARING
Your data is shared only with those staff who need access for the processing purposes set out above.

We may share some of the information with external organisations providing services for the event you are attending.The information shared will only be used to provide the service required and will not be retained by these external organisations after the event is over.

The information you provide when you register for an event will be kept for 24 months after the event has occurred.

5. RIGHT TO WITHDRAW CONSENT
In the limited circumstances where an individual may have provided consent to the collection, processing and transfer of personal data for a specific purpose, he or she has a right to withdraw consent for that specific processing at any time. To withdraw your consent, please email our data protection point of contact [email protected].

Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your personal information (personal data) for the purpose or purposes you originally agreed to, unless we have another legitimate basis for doing so.

6. CONTACT US
If you have any questions regarding this notice or if you would like to speak to us about the manner in which we process your personal data, please do not hesitate to ask and email our Data Protection Point of Contact at [email protected] or call 0 (94) 917 57 49.


REFUND OF TICKET COST
CONDITIONS OF RETURN

According to the legislation of Ukraine the refund for tickets to the event is made by the organizer and only in case of:

  • Cancellation of event.
  • Changes to the essential conditions of the event (time, date or venue).

We can refund your ticket if you return the tickets no later than 14 days before the event.

If these circumstances arise, we will refund the ticket for the ticket, withholding taxes and fees from that amount.

RETURN PROCEDURE
In the event of one of the above reasons, you can contact us via email at [email protected] and provide a payment confirmation.

After you request a refund, your order will be canceled and your ticket will become invalid.

INSURANCE OF FUNDS
Refunds will be made to the bank account within 3 banking days after the order is canceled.

Only the person whose information was provided during the order can apply for a refund.